Työturvallisuudesta huolehtiminen koronavirustilanteessa

17.3.2020

Tyla/AR ja TM 17.3.2020

Työturvallisuus koronavirustilanteessa Suomessa on poikkeustilanne koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja kansalaisten terveyden turvaamiseksi. Tarkoitus on huolehtia terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydestä tilanteessa, jossa suuri määrä ihmisiä sairastuu yhtäaikaisesti.

18.3.2020 käyttöönotettavalla Valmiuslailla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552 määrätään kansalaisia poikkeustoimiin.

Työntekijöiden työturvallisuus on turvattava myös poikkeusoloissa työskenneltäessä. Ohessa on JHL:n ohjeistus työpaikoille. Ohjeistusta täydennetään tarvittaessa.

Työnantajan työturvallisuusvastuut

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että työssä on kaikki edellytykset toimia terveellisesti ja turvallisesti. Työpaikalla tehty riskienarviointi antaa perustan toimenpiteille, joista työpaikalla on huolehdittava. Viimeistään nyt koronaviruksen aikana tulee työpaikoilla varmistaa seuraavat asiat:

1. Henkilökunnalle on laadittu ohjeistukset siitä kuinka toimia työpaikalla koronavirus tilanteessa (esim. yleisten sairaustapausten osalla sekä kun työntekijä / huollettava / työntekijän lähiomainen sairastuu koronavirukseen (eristäminen / karanteeni tapaukset)). Työpaikan ohjeistukset on hyvä laatia yhteistoiminnassa työnantajan, työterveyshuollon, työsuojelutoimijoiden ja henkilöstön edustajien kanssa.

2. Työpaikan yleistä siivousta tehostetaan. Siivouksen tasoa ja tiheyttä voidaan joutua lisäämään esim. niissä yksiköissä, joissa joudutaan valmiuslain nojalla työskentelemään.

3. Työpaikan hygieniatasosta huolehditaan. Työnantaja on järjestänyt riittävässä määrin käsihygieniasta huolehtimista varten tiloja ja tarvikkeita (esim. pesupaikat, saippuat, käsidesit, kertakäyttöpyyhkeet).

4. Työnantaja järjestää työntekijöiden suojaamiseksi riittävät suojavälineet esim. suojakäsineet, hengityssuojaimet ja suoja-asut.

Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden turvaaminen Työnantajan on huolehdittava, että terveydellisiin riskiryhmiin kuuluvat työntekijät ovat poissa työstä, jossa he voivat altistua koronavirus tartunnalle. Työnantaja voi pyytää työntekijöitä kertomaan kuulumisestaan riskiryhmään, jonka tiedon perusteella työnantajalla on toimintavelvollisuus. Riskiryhmään kuuluvan työntekijän kohdalla voi kyseeseen tulla työn sisällön, työtekopaikan, työaikojen ja/tai työntekotapojen muutokset kuten etätyöskentely. Aina ennen edellä kuvattuja muutoksia tulisi mahdollisuuksien mukaan kuulla työntekijää.

Työntekijän työturvallisuusvastuut

1. Jos kuulut terveytesi perusteella riskiryhmään tai olet yli 70-vuotias, pyydä työnantajaa huolehtimaan, että et työssäsi altistu koronavirukselle asiakkaiden tai muiden henkilöiden toimesta. Huomioitava on myös se, että työturvallisuuslain perusteella työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, joka aiheuttaa hänelle välitöntä ja vakavaa vaaraa.

2. Jos sinulla on flunssaoireita, poissaolo työstä on tarpeen, vaikka kyse ei olisi koronavirukselle altistumisesta.

3. Jos huomaat, että työyhteisössäsi ei noudateta suojavälineiden käytöstä tai hygieniasta annettuja ohjeita tai työpaikallasi on muita turvallisuuspuutteita, tulee sinun ilmoittaa asiasta viivytyksettä esimiehelle.

4. Työntekijänä sinun tulee noudattaa työnantajan työnjohto-oikeutensa perusteella antamia ohjeita.

Työturvallisuus etätyössä

1. Etätyössä työntekijä huolehtii työympäristönsä turvallisuudesta ja ergonomiasta. Oheisesta etätyön tarkistuslistasta löytyvät keskeiset huomioon otettavat työturvallisuusasiat. https://ttk.fi/files/…/etatyon-riskienkartoitus-17102019.pdf Aiheesta lisää: https://ttk.fi/a…/teema-artikkelit/etatyossa_turvallisesti_- _ohjeita_tyonantajalle_ja_tyontekijalle.9234.news

2. Työtapaturmien osalta on huomioitava, että etätyössä korvattavia työtapaturmia ovat vain työn suorittamisen yhteydessä sattuneet tapaturmat. Työnantaja voi parantaa etätyön vakuutusturvaa hankkimalla työntekijöille vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Työturvallisuuteen tähtäävät torjuntatoimet suojaavat niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneita!

Poissaolojen palkallisuudesta lisätietoa JHL:n sivuilla https://www.jhl.fi/…/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset…/ https://tyottomyyskassa.jhl.fi/estyiko-tyontekosi-koronavi…/

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

FINLEX.FI

Valmiuslaki 1552/2011 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.